Κατόπιν της ιατρικής διάγνωσης είναι σημαντική μια σαφής λήψη ιστορικού. Μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας my_medical καταγράφονται όλες οι σχετικές με την δυσλειτουργία
πληροφορίες.

Στόχος είναι να προσδιοριστούν οι δομές που εμπλέκονται στην δυσλειτουργία αλλά και ο
ασθενής να την κατανοήσει. Είναι πολύ σημαντικό να είστε κοινωνοί και γνώστες του
προβλήματος σας.

Ιδιαίτερα χρήσιμες για την διαφοροδιάγνωση ενός προβλήματος είναι και οι ειδικές δοκιμασίες
που εκτελούνται στοχευμένα ανα περιοχή του σώματος.